Numer i nazwa priorytetu: 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w programie "Rybactwo i Morze"

Cel: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

 

Opinia o zwiększeniu popytu i konkurencyjności produktów rybnych

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"